04 at kapag marumihan ang kanilang damit, ay mapapagalitan at makukurot lamang

Mula sa Philippine Almanac ng Filway

Back to Gallery