25 ng tunay na kalayaan at kaginhawaan

“Ang Pagkabuhay na Mag-uli ni Kristo.” Obra maestra ni Carl Heinrich Bloch. Orihinal sa Kapilya ng of Kastilyo ng Frederiksborg, Denmark (Frederiksborg Museum).

Back to Gallery