07 kapanganakan, kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesus

“Si kristo sa Hardin ng Getsemani.” Obra maestra ni Carl Heinrich Bloch. Orihinal sa Kapilya ng of Kastilyo ng Frederiksborg, Denmark (Frederiksborg Museum).

Back to Gallery