03 na isinakripisyo, ipinako sa krus

“Ang Pagkapako ni Hesus sa Krus,” Obra maestra ni Carl Heinrich Bloch. Orihinal sa Kapilya ng of Kastilyo ng Frederiksborg, Denmark (Frederiksborg Museum).

Back to Gallery