08 Datu Ali ang naging pinakamalaki nilang tinik

Datu Ali at ang kanyang pamilya. Sa kagandahang loob ni Dato Muhammad Sinusat Lidasan.

Back to Gallery